Vietnamese vietnamese China Korean
Thuần túy lành mạnh

카인 환 스파 및 마사지

새로운 시설의 개장

Giá massage trọn gói

카인 환 스파 및 마사지는 몸의 피로를 푼 도움을 줄 수 있는 고급스럽고 건전한 서비브일 뿐만 아니라 건강 분야에 대한 20년 경험으로 유명하고 있습니다.

귀객께서는 서비스들을 다 즐길 수 있습니다. 먼저 한증, 뜨거운이나 차가운 물에 담그고 허브물에 담그겠습니다. 그 다음 상해의 스타일로 등을 마사지하게 되겠습니다. 그리고 얼굴 마사지, 머리 워싱, 이발, 귀지, 면도, 추위를 몰아낸 서비스 등 즐길 수도 있습니다. 또, 귀객께서는 휴게실에서 차를 마시면서 텔레비전을 보면서 톱을 자르고 마사지게 됩니다.

Welcome

환영

카인 환 스파 및 마사지는 몸의 피로를 푼 도움을 줄 수 있는 고급스럽고 건전한 서비브일 뿐만 아니라 건강 분야에 대한 20년 경험으로 유명하고 있습니다

더 읽기
reservation

예약

당신을 매우 기쁘게합니다. 새로운 시설, 새로운 주소, 새로운 가격. 넓은 지하 주차장, 24 시간 운영, 전화 0839756420 - 0839756421

더 읽기
Services

서비스

휴식과 상쾌하게하는 것이 우리의 목표입니다. 폐쇄 형 12 서비스 패키지 포함

더 읽기

갱도

Xông hơi, Xông khô Xoa bóp chân Ngâm thuốc lá Dao Đỏ Ngâm hồ nóng, lạnh Chà lưng Hớt tóc, gội đầu

카인 환 스파 및 마사지

호치민시 11군 5동 Lac Long Quan 624번호

(+84 28) 3975 6420 / 3975 6421 / 3975 6422

(+84 28) 3975 6419

info@khaihoanspamassage.vn

Khai Hoan Spa & Massage